Spring naar content

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij Amethist Verslavingszorg

De veiligheid en het welbevinden van jou –  én van jouw naasten –  is voor Amethist van essentieel belang. Daartoe zijn alle hulpverleners die binnen Amethist werkzaam zijn te allen tijde alert op mogelijke signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Amethist is wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling na te leven. Op deze wijze kan al in een vroeg stadium geschikte zorg geboden worden.

Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, gemeente en justitie op grond van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. Vanaf 1 januari 2019 dient er met een verbeterde meldcode met afwegingskader worden gewerkt.

Wat is de verbeterde Meldcode?

Bij de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is het van essentieel belang om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren én te weten welke stappen vervolgens gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De verbeterde Meldcode helpt hulpverleners adequaat om te kunnen gaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en dit waar nodig te melden bij Veilig Thuis en/of effectieve hulp te bieden om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te voorkomen.

Wat betekent dit voor jou?

Verslaving vormt altijd een risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Daartoe wordt tijdens de intakeprocedure middels een zogeheten ‘Kindcheck’ bij alle cliënten nagegaan of hij/zij de zorg draagt over minderjarige kinderen en of deze kinderen veilig kunnen opgroeien. Op basis van deze informatie wordt besloten of er verdere actie ondernomen dient te worden door de stappen van de Meldcode te zetten. Ook tijdens jouw intakegesprek zal dit onderwerp daarom aan bod komen. Tijdens alle (vervolg)contacten met al onze cliënten blijft de hulpverlener altijd toezien op eventuele probleemsignalen in de gezins- en/of thuissituatie en directe woon- en leefomgeving van de cliënt. Dit heeft als doel om mogelijke tekenen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling vroegtijdig te kunnen herkennen en in actie te kunnen komen.

Hoe gaat Amethist te werk bij eventuele zorgen?

Indien er signalen zijn die aanleiding geven tot twijfels of zorgen over de veiligheid en het welbevinden van jou – én van jouw naasten -, dan zal de hulpverlener het wettelijk verplichte stappenplan van de verbeterde Meldcode toepassen. Deze twijfels of zorgen worden zo mogelijk direct met jou (en eventuele overige betrokkene(n) én (indien van toepassing) jouw eventuele kind(eren) besproken. Samen wordt vervolgens naar mogelijke oplossingen gekeken. Soms worden de twijfels of zorgen niet meteen gedeeld. De hulpverlener wil dan bijvoorbeeld eerst met een andere hulpverlener overleggen. Ook kan het zijn dat het direct delen van de zorgen de veiligheid van jou en/of die van jouw kinderen in gevaar brengt.

Geef zelf een signaal af

Zelf hulp zoeken kan als een drempel worden ervaren als iemand te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een hulpverlener kan juist dan waardevol advies geven en ervoor zorgen dat de juiste hulp ingezet wordt. Ongeacht of je slachtoffer of pleger bent is het belangrijk dat je eventuele zorgen altijd met ons deelt, zodat we samen de eerste stappen kunnen zetten om het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling te laten stoppen.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Binnen Amethist zijn twee hulpverleners als Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling aangesteld. Zij ondersteunen de andere hulpverleners bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandelingen en werken nauw samen met externe deskundigen, ketenpartners en Veilig Thuis.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag! Neem contact op met jouw hulpverlener(s) en/of met onze Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via ons telefoonnummer

036 – 547 61 00 of per e-mail info@amethistverslavingszorg.nl.