Spring naar content

Amethist sluit aan bij Stedelijk integraal team Lelystad.

Stedelijk integraal team zorgt voor effectieve aanpak voor inwoners met complexere psychische problematiek

Geplaatst: 5-2-2021

‘We zien dat steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk wonen. Het is van belang dat deze mensen op een goede manier zelfstandig kunnen wonen en overlast wordt voorkomen. Gezamenlijke inzet is hierin essentieel’, aldus wethouder Jack Schoone tijdens de online bijeenkomst, waarin betrokken partijen hun handtekening onder de overeenkomst zetten.

In 2018 is vanuit de Wmo gestart met “GGZ in de wijk”. In dit kader wordt ingezet op onder andere extra inloop/opvang in de wijken, extra dagbesteding, beter betrekken van omgeving/buren en versterken van samenwerking tussen de betrokken partijen. Wat betreft dit laatste punt is er in 2020 als pilot een Stedelijk Integraal Team ingesteld. In dit team werkt een aantal belangrijke partijen op het terrein van wonen, ondersteuning, zorg en veiligheid samen om te komen tot een samenhangende en effectieve aanpak voor inwoners met complexere psychische problematiek.

Meer verbinding

Er zijn in 2020 circa 40 casussen behandeld en de ervaringen zijn positief. In het Stedelijk Integraal Team zijn goede afspraken gemaakt voor de aanpak van de problematiek. Het Stedelijk Integraal Team zorgt voor meer verbinding, begrip en kennis tussen verschillende organisaties. Hierdoor is het voor de inwoner, maar ook voor naasten en betrokken organisaties, duidelijk wie het aanspreekpunt is en wordt er één afgestemd plan gemaakt. Woensdag 3 februari 2021 hebben de partijen een overeenkomst ondertekend, zodat het Stedelijk Integraal Team haar werkzaamheden voort kan zetten.

Samenwerkingspartners

De overeenkomst is getekend door Welzijn Lelystad/Sociaal Wijkteam, de hoofdaannemers Ondersteuning Thuis (Woonzorg Flevoland en Kwintes), GGD Flevoland, GGz Centraal, Politie, Centrada. Triade, Amethist en het Leger des Heils.

Bron: https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Februari/Stedelijk-integraal-team-zorgt-voor-effectieve-aanpak-voor-inwoners-met-complexere-psychische-problematiek.html